Texte apocrife – Adormirea stăpânei noastre

Adormirea stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi în veci fecioară Maria, scrisă de Ioan, arhiepiscop al Thesalonicului. Este un text apocrif, negat cu vehemență de Biserică din motive bizare. Orice text vechi, care nu respectă sau nu susținea povestea clasică este scos în afara sferei religioase.

I


Minunatei, preacinstitei şi cu adevărat marii stăpâne a întregii lumi, în veci fecioarei Maici a Mântuitorului nostru şi Dumnezeului Isus Cristos, cu adevărat Născătoarei de Dumnezeu i se cuvin cântare neasemuită, cinstire şi slavă necontenită din partea tuturor făpturilor de sub cer, datorită binefacerilor cu care ea a miluit întreaga făptură în iconomia Venirii întrupate a Unului născut Fiu şi Cuvânt al lui Dumnezeu şi al Tatălui.

Aceasta – după ce Cuvântul cu adevărat dumnezeiesc s-a întrupat din ea pentru mântuirea noastră, făcându-se om, şi după ce a pătimit de bună voie, după ce a înviat şi s-a urcat la cer – a rămas împreună cu apostolii, trăind încă nu puţină vreme prin ţinutul Iudeii, în preajma Ierusalimului, şi anume – cum mărturiseşte dumnezeiasca scriptură -, în casa apostolului neîntinat şi preaiubit de Domnul.

Pe când apostolii, îmboldiţi de Duhul Sfânt, predicau vestea cea bună pe întreg pământul, preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Fecioară a părăsit lumea, ajungând la firescul sfârşit. Unii au transmis prin scris minunile săvârşite atunci şi aproape toate făpturile de sub cer prăznuiesc an de an amintirea adormirii sale. Doar puţine obşti, între care şi aceasta, păzită de Dumnezeu, din jurul mitropoliei Thesalonicului nu ţin sărbătoarea. De ce?

Să osândim nepăsarea şi indiferenţa strămoşilor? Aşa ceva nu vom spune şi nici măcar nu vom îndrăzni să gândim, de vreme ce numai ei, dintre toţi, au înlăturat prin lege, din ţinutul lor, acest lucru extraordinar, adică prăznuirea amintirii nu doar a sfinţilor locului, ci a tuturor sfinţilor de pe pământ, care au luptat pentru Cristos (apropiindu-ne de Dumnezeu duhovniceşte, prin slujbe şi rugăciuni).

Nu, strămoşii noştri nu au fost nici indiferenţi, nici nepăsători. Dar, deşi cei care s-au aflat de faţă la Ierusalim (se spune!) au transmis adevărul despre sfârşitul Maicii Domnului, mai târziu au apărut nişte eretici făcători de rele, care au vârât zâzanie şi au răstălmăcit totul. Din această pricină părinţii noştri s-au îndepărtat de ei, socotindu-i în dezacord cu Biserica universală. Aşa praznicul însuşi a căzut în uitare.

Loading...

Nu vă miraţi auzind că ereticii au stricat Scripturile! S-a descoperit că au făcut la fel în mai multe rânduri, chiar şi cu epistolele Apostolului Teofor sau cu sfintele evanghelii. Să nu scuipăm însă pe adevărul Scripturii, din pricina minciunii acelora, hulită de Dumnezeu, ci, îndepărtând sămânţa rea, să primim cele întâmplate cu adevărat sfinţilor întru slava lui Dumnezeu şi să le prăznuim cu folos sufletesc şi în chip plăcut Celui de Sus.
Aşa am descoperit că au făcut atât strămoşii noştri apropiaţi, cât şi cei sfinţi de dinaintea lor, cei dintâi cu privire la aşa-zisele călătorii ale sfinţilor apostoli Petru, Pavel, Andrei şi Ioan; ceilalţi, cu privire la majoritatea scrierilor despre martirii cristofori. Într-adevăr, se cuvinesă înlăturăm pietrele din drum”, cum grăieşte Scriptura, ca să nu se împiedice turma aleasă de Dumnezeu.

II


Aşadar noi, spre folosul acestei mitropolii iubitoare de Cristos (pentru ca nimic din ce-i bine să nu rămână pe lângă dânsa), trebuie să o slăvim în chipul cel mai pur pe binefăcătoarea şi stăpâna lumii, pe Născătoarea de Dumnezeu şi-n veci Fecioară Maria. Prăznuind noi cu bucurie duhovnicească odihna ei cerească, ne-am dat, nu puţin, silinţa (întru deşteptarea şi zidirea sufletelor!) să încredinţăm, urechilor voastre iubitoare de Dumnezeu, nu tot ce-am găsit în diferite cărţi despre subiect (cărţi scrise în cele mai diferite chipuri), ci numai lucrurile care s-au întâmplat cu adevărat, care au fost amintite şi mărturisite ca atare în locurile acelea până azi. Noi am ales povestea autentică, cu frică de Dumnezeu şi iubire de adevăr, nevenind cu nici o baznă, precum, din rea voinţă, au strecurat falsificatorii eretici.

Auzind cu străpungere folositoare pentru suflet minunile înfricoşătoare, mari şi întru totul vrednice de Maica lui Dumnezeu, petrecute la odihnirea ei cea dumnezeiască, vom aduce Mariei, neîntinată stăpână şi Născătoare de Dumnezeu, mulţumire şi slavă folositoare îndată după Dumnezeu şi ne vom arăta vrednici de darurile ei prin faptele noastre bune. Iar voi, primind din gura noastră acest strop de iubire, precum şi îndemnul, reieşit din scrierea ce urmează, de a înainta fără zăbavă spre mai bine, răsplătiţi-ne cu dragoste de fraţi şi copii întru Domnul, cerând prin rugăciune neîntreruptă ajutor de la Dumnezeu pentru mine. Căci a Lui este slava şi cinstirea şi puterea în vecii vecilor. Amin.

III


Când sfânta Născătoare de Dumnezeu, Maria, urma să-şi părăsească trupul, a venit la dânsa marele înger şi i-a zis:Ridică-te, Maria, primeşte această ramură de palmier, pe care mi-a încredinţat-o Cel care a răsădit raiul, şi dă-o apostolilor, pentru ca aceştia s-o poarte înaintea ta cântând imnuri de slavă. Căci peste trei zile te vei slobozi din trup. Şi-i voi trimite pe toţi apostolii lângă tine, iar ei se vor îngriji de slujba îngropării, vor vedea slava ta şi te vor purta la locul hărăzit ţie”. Maria a răspuns îngerului zicând:Dar de ce ai adus numai o ramură de palmier şi nu mai multe, pentru fiecare apostol în parte!? Dacă o vei da unuia singur ceilalţi vor începe să crâcnească. Ce-mi porunceşti să fac? Dar mai întâi, care-ţi este numele, ca să ştiu ce să le spun celor ce m-or întreba!?”. Îngerul i-a răspuns:Vrei să-mi ştii numele? E teribil de ascultat. Cât despre ramura de palmier, nu te frământa: prin ea mulţi se vor vindeca şi va fi mărturie înaintea locuitorilor Ierusalimului. Credinciosului i se va arăta, necredinciosului i se va ascunde. Acum porneşte către munte”.

Maria a plecat şi a ajuns la Muntele Măslinilor, iar lumina îngerului strălucea înaintea ei. În mâini ţinea ramura de palmier. Când a ajuns tot muntele s-a bucurat, cu toate plantele ce creşteau pe el, încât acestea începură să se plece şi să i se închine. Văzând aşa ceva Maria s-a cutremurat, socotind că îngerul este însuşi Isus. Şi zise:Oare nu eşti tu Domnul, fiindcă ai o asemenea putere grozavă şi fiindcă atâţia copaci ţi s-au închinat? Nimeni altul nu poate înfăptui o asemenea grozăvie decât Domnul slavei, care s-a încredinţat pântecelui meu”.

Atunci îngerul îi răspunse:Nimeni nu poate să facă minuni dacă nu e zămislit de mâinile sale. Căci El dă putere tuturor fiinţelor lumii. Eu sunt cel care însoţeşte sufletele smeriţilor înaintea lui Dumnezeu şi le duce în sălaşul celor drepţi în ziua părăsirii trupurilor. Atunci când şi tu va să-ţi lepezi trupul, eu însumi voi veni la tine”.

Atunci Maria îi zice:Domnul meu, în ce fel vii la oamenii aleşi? Spune-mi cum va fi, spune-mi, ca să ştiu ce să fac atunci când vei veni să mă iei!?”. Îngerul îi răspunde:Fii pe pace, Stăpână! Atunci când mă va trimite Dumnezeu nu voi veni de unul singur, ci toate oştirile îngereşti vor veni şi vor cânta imnuri înaintea ta. Ţine aşadar această ramură de palmier!”. Şi spunându-i acestea, îngerul se făcu precum para de foc şi se înălţă la cer.

IV


Iar Maria s-a întors la casa ei. Şi îndată încăperile s-au zguduit din temelii de slava ramurii pe care o ţinea în mâini. După ce cutremurul a încetat, a intrat în odăiţa ei tainică şi a pus ramura de palmier într-un ştergar de in. Apoi a prins să se roage către Domnul zicând:Ascultă, Doamne, rugăciunea Maicii Tale Maria, care strigă la Tine după ajutor şi trimite facerea ta de bine asupra mea! Pentru ca nici o putere vrăjmaşă să nu mă întâmpine în ceasul acela cumplit al ieşirii din trup! Ci să se împlinească vorbele pe care mi le-ai spus atunci când eu plângeam întrebându-Te: „Cum să mă feresc de puterile vrăjmaşe ce se vor năpusti asupra sufletului meu?”. Iar Tu mi-ai făgăduit aşa: „Nu mai plânge, Maică! Fiindcă în ceasul din urmă nu vor veni la tine nici îngeri, nici arhangheli, nici heruvimi, nici serafimi, şi nici vreo altă putere, ci eu însumi voi veni şi voi sta lângă sufletul tău!”. Iată, acum se apropie chinurile naşterii!”. Şi Maria a prins să se roage:Binecuvântez lumina cea veşnică în care sălăşluieşti! Binecuvântez răsadurile mâinilor Tale, ce vor rămâne în veci. Sfinte care locuieşti printre sfinţi, ascultă glasul chemării mele!”.

V


După ce a zis acestea a ieşit din odaie şi a poruncit slujnicei din casă:Ascultă, mergi la toate rubedeniile şi la toţi cunoscuţii mei şi spune-le că Maria îi cheamă la dânsa!”. Slujnica s-a dus şi i-a chemat pe toţi, precum i se poruncise. Şi după ce aceştia intrară în casă, Maria începu să le grăiască:Părinţi şi fraţi, ajutaţi-mă, căci mi se apropie ceasul când va să ies din trup şi să adorm pe veci. Ridicaţi-vă aşadar şi faceţi-mi un mare hatâr! Nu vă cer aur, nici argint, fiindcă şi aurul şi argintul sunt lucruri deşarte şi trecătoare. Vă cer numai un strop iubire frăţească, adică să rămâneţi alături de mine două nopţi, fiecare cu câte o lumânare în mână. Şi să privegheaţi cu grijă să nu se stingă vreme de trei zile; iar eu am să vă dau binecuvântarea mea înainte de a mă dezlega de lumea aceasta”.

Şi au făcut precum li s-a spus. Vestea s-a împrăştiat pe la cunoscuţii şi rubedeniile Mariei şi toţi laolaltă s-au adunat în jurul ei. Atunci Maria, întorcându-se şi văzându-i stând roată-mprejur, a ridicat glasul şi a zis:Părinţi şi fraţi, să ne ajutăm unii pe alţii şi să rămânem treji cu lumânările aprinse, fiindcă nu ştim ceasul când va veni hoţul (Matei 24, 43). Mie mi s-a vestit, fraţilor, când voi pleca din această lume. Şi cu toate că am aflat şi cunosc când anume voi pleca, n-am nici o teamă, căci e un lucru obştesc. Numai de Vrăjmaş mi-e o teamă cumplită, de cel care stă împotriva tuturora. Vrăjmaşul nu are nici o putere asupra drepţilor şi credincioşilor. Dar îi biruie cu uşurinţă pe necredincioşi, pe păcătoşi, precum şi pe cei care-i împlinesc voile mârşave. Pe aceştia îi are la degetul cel mic. Drepţilor însă n-are ce să le facă, fiindcă îngerul răutăţii nu are nici o urmă într-înşii, ci, umplut de ruşine, s-a tras deoparte.

Doi îngeri vin asupra omului în ceasul de pe urmă: unul, al dreptăţii şi altul, al răutăţii. Ei vin împreună cu moartea. Moartea tulbură sufletul, iar cei doi îngeri se apucă şi cântăresc trupul. Şi dacă acesta va fi făcut lucruri drepte, atunci îngerul dreptăţii se bucură nespus, căci nu se va fi găsit nici un grăunte de răutate în acela. Şi o mulţime de îngeri se apropie de suflet şi-l călăuzeşte cu cântări până la locul tuturor drepţilor. Iar îngerul răutăţii tare se mai jeluieşte, fiindcă nici o părticică dintr-însul nu s-a găsit în omul acela. Dacă se descoperă însă că unul a făptuit lucruri mârşave, atunci se bucură îngerul răutăţii şi, luând cu sine alte duhuri rele, înhaţă sufletul şi începe să-l jupoaie. Iar îngerul dreptăţii e întristat peste poate. Aşadar, părinţi şi fraţi, să ne ajutăm unii pe alţii, ca să nu se găsească nici o răutate în noi.

După ce Maria a grăit aşa femeile din preajma ei au răspuns:Soră dragă, tu, Maica lui Dumnezeu şi stăpâna întregii lumi, înţelegem ca nouă să ne fie teamă, dar nu ţie! Pentru ce ţi-e teamă, doar eşti Maica Domnului!? Vai de noi, căci cum vom putea scăpa de Vrăjmaş dacă tu însăţi vorbeşti aşa!? Numai tu ai rămas nădejdea noastră! Noi suntem netrebnice, cum să facem şi cum să scăpăm? Dacă păstorul se teme de lup, atunci cum o să scape turma?”.

Şi toate câte se aflau acolo s-au pus pe plâns. Maria însă le-a zis:Liniştiţi-vă, fraţii mei, şi nu mai plângeţi! Ci slăviţi-o pe cea care se află acum în mijlocul vostru. Rogu-vă, n-o mai jeluiţi în locul acesta sfânt pe Fecioara lui Dumnezeu, ci ridicaţi cântări în loc de plânsete, ca să răzbată la toate neamurile de pe pământ şi la toţi oamenii lui Dumnezeu. Aşadar cântaţi în loc să plângeţi, pentru ca astfel să fiţi binecuvântaţi”.

VI


Apoi Maria i-a chemat pe toţi cei care se aflau în preajmă şi le-a zis:Ridicaţi-vă şi rugaţi-vă!”. Iar după ce s-au rugat s-au aşezat şi au început să-şi povestească unii altora minunile lui Dumnezeu şi semnele pe care El le făcuse. Şi cum vorbeau ei aşa, iată, apare Ioan, apostolul, şi bate la uşa Mariei. I s-a deschis şi a intrat. Văzându-l Maria s-a tulburat în duhul ei şi nemaiputându-se stăpâni izbucni în lacrimi. Şi striga cu glas mare aşa:Copile Ioan, n-ai uitat cuvântul pe care ţi l-a spus Învăţătorul tău despre mine atunci când îl plângeam răstignit şi ziceam: „Tu te duci, Fiule, şi pe mine cui mă laşi? La cine mă voi adăposti?”. Iar El mi-a răspuns (tu fiind de faţă şi auzind totul): „Ioan va avea grijă de tine!” (Ioan 19, 26). Aşadar, copile, nu uita poruncile privitoare la mine şi aminteşte-ţi că pe tine Domnul te-a iubit mai mult decât pe toţi ceilalţi apostoli.

Aminteşte-ţi că ai fost singurul care ţi-ai aşezat capul pe pieptul Lui! Şi mai ales aminteşte-ţi că numai ţie ţi-a împărtăşit taina atunci când stăteai la pieptul Lui, taina pe care n-am cunoscut-o decât eu şi tu, fiindcă tu ţi-ai păstrat fecioria şi eşti ales. Cât despre mine, Domnul n-a vrut să mă supere, căci pântecele meu i-a devenit sălaş. Când eu i-am zis: „Spune-mi şi mie ce i-ai şoptit lui Ioan”, El ţi-a poruncit să-mi împărtăşeşti taina. Iar tu ai făcut-o. Acum, copile, nu mă părăsi!”.

Zicând acestea Maria plângea molcom. Ioan nu s-a mai stăpânit şi duhul i s-a tulburat. Dar nu ştia despre ce-i vorbeşte Maria. Atunci i-a grăit:Maria, Maică a Domnului, ce vrei să fac pentru tine? Doar ţi l-am lăsat pe diaconul meu, ca să-ţi aducă de mâncare. Vrei să încalc porunca Domnului meu, care spune: „Mergeţi în toată lumea până când păcatul va fi smuls din rădăcină”!? Spune-mi, ce durere ai pe suflet? Îţi lipseşte ceva?”. Dar Maria îi răspunde:Copile Ioan, nu-mi trebuie nimic de pe lumea aceasta, dar pentru că poimâine ies din trup, am nevoie de tine! Mântuieşte-te de mine şi pune-mi trupul la loc sigur, într-un mormânt aparte. Şi păzeşte-l cu fraţii tăi, apostolii, de arhierei, căci i-am auzit cu urechile mele spunând: „Dacă-i vom găsi trupul îl vom arde, fiindcă din aceasta s-a născut înşelătorul Isus”.

Când Ioan a auzit vorbele Mariei (anume că va ieşi din trup) a căzut în genunchi şi a izbucnit în hohote de plâns zicând:O, Doamne, cine suntem noi, de ne-ai arătat atâtea chinuri cumplite? Încă nu le-am uitat pe primele şi, iată, alte chinuri trebuie să îndurăm! Pentru ce nu plec eu din trup ca să ai tu grijă de mine, o, Maria!?”.

Auzind cuvintele lui Ioan şi văzându-l cum varsă şuvoaie de lacrimi, Maria a cerut celor ce se aflau în încăpere să tacă (căci şi aceia plângeau) şi l-a potolit pe apostol zicându-i:Copile, cruţă-mă un pic şi curmă-ţi plânsul!”. Atunci Ioan se ridică de la pământ şi-şi înfrână lacrimile. Maria îi zice:Tu vino cu mine, iar toţi ceilalţi să cânte psalmi cât îţi voi spune ţie ce am de spus!”. Şi în vreme ce toţi ceilalţi cântau psalmi, Maria l-a dus pe Ioan în odaia sa tăinuită şi i-a arătat cele trebuincioase îngropării, precum şi cele necesare pentru îngrijirea trupului ei neînsufleţit. Apoi i-a zis:Ioan, copile, să ştii că nu am nimic pe pământ afară de cele trebuincioase îngropării mele şi de două tunici. Trăiesc aici două văduve. După ce nu voi mai fi în trup să le dai lor tunicile mele”. Pe urmă l-a dus in locul unde se afla ramura de palmier dăruită ei de către înger şi-i zise:Ioan, copile, ia această ramură de palmier şi să mergi cu ea înaintea mea! Aşa mi s-a poruncit!”. Dar Ioan i-a răspuns:Nu pot s-o iau singur, atâta vreme cât ceilalţi apostoli nu sunt aici, ca nu cumva, venind ei, să se işte vorbe şi supărări. Căci este unul mai mare decât mine şi pus deasupra tuturora. Când ne vom întruni vom pica la o bună înţelegere”.

VII


Tocmai când ieşeau din odaia cea tainică se auzi un asemenea bubuit de tunet, încât toţi cei aflaţi acolo se cutremurară. Şi după ce glasul tunetului se stinse, apostolii poposiră, aduşi pe nori, la uşa Mariei. Erau unsprezece, fiecare stând pe câte un nor – primul fiind Petru, al doilea, Pavel (suit şi el pe un nor) şi numărându-se acum printre apostoli. Acesta era la începutul credinţei în Cristos. După cei doi se adunară încetul cu încetul şi restul apostolilor la uşa Mariei. Se îmbrăţişară uitându-se cu uimire unii la alţii şi nevenindu-le să creadă cum au ajuns laolaltă în acelaşi loc. Petru a zis:Fraţilor, să ne rugăm lui Dumnezeu, Cel care ne-a adunat aici, şi mai ales pentru bucuria de a-l avea pe Pavel cu noi”. Cum a spus Petru acest cuvânt, s-au aşezat în rugăciune şi au rostit într-un singur glas:Rugămu-ne, ca să ni se arate pentru ce ne-a adunat Dumnezeu!”.

Iar Petru îi zice lui Pavel:Pavel, fratele meu, ridică-te şi roagă-te pentru mine! Tare m-am bucurat aflând că ai intrat în credinţa lui Cristos”. Pavel i-a răspuns:Crede-mă, tată Petru, un începător ca mine nu e vrednic nici măcar să păşească pe urmele voastre. Cum dar să mă rog pentru tine? Tu eşti stâlpul de lumină, iar fraţii aici de faţă sunt cu mult deasupra mea. Aşadar tu, tată, se cuvine să te rogi pentru mine şi pentru noi toţi, ca harul Domnului să rămână cu noi”.

S-au bucurat apostolii de smerenia lui Pavel şi au zis:Tată Petru, tu ai fost rânduit peste noi, tu roagă-te pentru noi!”. Atunci Petru s-a rugat zicând:Dumnezeul şi Tatăl nostru şi Domnul Isus Cristos vă va slăvi precum e slăvită slujirea mea. Căci eu sunt un rob şi un frate neînsemnat. Am fost ales ca şi voi toţi, căci una singură este chemarea ce ni s-a făcut. Aşadar cel care-l slăveşte pe aproapele îl slăveşte pe Isus, iar nu pe un simplu om. Aceasta este voia Învăţătorului – să ne iubim unii pe alţii!”.

Atunci Petru şi-a întins mâinile şi a mulţumit zicând:Stăpâne preaputernic, care eşti deasupra heruvimilor în cele de sus şi care priveşti asupra celor neînsemnate, care sălăşluieşti într-o lumină de neatins, tu dezlegi lucrurile încâlcite. Tu descoperi comorile ascunse. Tu ai răsădit în noi bunătatea Ta. Cine-i atât de milostiv printre zei, precum eşti Tu!? Nu-ţi lua mărinimia de la noi, ci vindecă-i de rele pe toţi cei care nădăjduiesc în Tine, Tu, Cel viu, care ai biruit moartea, de acum şi în vecii vecilor. Amin”. Şi-i sărută iarăşi pe ceilalţi fraţi.

VIII


Atunci apăru în mijlocul lor şi Ioan zicând:Binecuvântaţi-mă şi pe mine cu toţii!”. Şi l-au sărutat fiecare după rangul său. Iar după salut Petru i-a zis:Ioane, tu, cel mai iubit de Domnul, cum ai ajuns aici şi de câte zile?”. Ioan a răspuns:Pe când mă aflam în cetatea Sardesului şi învăţam până la ceasul al nouălea, a coborât un nor chiar pe locul unde se strânsese adunarea. Şi m-a răpit sub ochii tuturora aducându-mă iute până aici. Am bătut la uşă, mi s-a deschis şi am găsit o mulţime întreagă împrejurul Maicii noastre Maria, iar ea mi-a spus: „Curând voi ieşi din trup!”. Eu nu mi-am ţinut firea şi acolo, în mijlocul celor de faţă, m-a năpădit un plâns amarnic. Acum, fraţilor, dacă mâine în zori intraţi la dânsa, nu plângeţi şi nu fiţi morocănoşi, pentru ca nu cumva (Doamne fereşte!), văzându-vă cei din preajma ei plângând, să înceapă să se îndoiască de înviere şi să zică: „Iată, şi aceştia se tem de moarte!”. Ci să ne întărim pe noi înşine prin cuvintele bunului nostru Învăţător!”.

Apostolii au intrat dis-de-dimineaţă în casa Mariei şi i-au zis într-un singur glas:Fericită Maria, Maica tuturor celor ce se mântuie, harul Domnului să fie cu tine!”. Iar Maria le-a răspuns:Cum aţi intrat aici şi cine v-a vestit că am să ies din trup? Şi cum v-aţi adunat cu toţii laolaltă? Căci tare mă bucur văzându-vă, aşa, strânşi în jurul meu”. Atunci fiecare i-a spus ţinutul de unde a venit şi cum s-au întâlnit acolo fiind răpiţi şi aduşi de nori. Şi au slăvit-o cu toţii zicând:Fii binecuvântat, Doamne, Mântuitorul întregii lumi!”. S-a bucurat Maria în duh şi a grăit:Te binecuvântez pe Tine, care împarţi tuturora binecuvântări! Binecuvântez sălaşul slavei Tale! Te binecuvântez pe Tine, dătătorule de lumină, care te-ai adăpostit în pântecele meu! Binecuvântez toate lucrările mâinilor Tale, precum şi toate cele ce ţi se supun cu mare smerenie! Te binecuvântez pe Tine, Cel care ne-ai binecuvântat pe noi! Binecuvântez cuvintele vieţii, care au ieşit din gura Ta şi pe care ni le-ai dăruit în adevăr! Cred că tot ce mi-ai făgăduit se împlineşte în mine. Căci mi-ai spus aşa: „Îi voi trimite pe apostolii Mei la tine atunci când va fi să ieşi din trup” şi, iată, cu toţii s-au adunat aici şi eu stau în mijlocul lor precum o viţă de vie încărcată de ciorchini, aşa cum eram împreună cu Tine. Te binecuvântez cu toate binecuvântările. Împlinească-se şi restul făgăduinţei Tale! Căci mi-ai zis: „Când vei ieşi din trup o să mă vezi!”.

După ce a grăit acestea i-a chemat pe Petru şi pe toţi ceilalţi apostoli şi i-a dus în odaia ei, unde le-a arătat cele trebuincioase îngropării. Apoi, ieşind, s-a aşezat în mijlocul lor. Şi toţi aveau în mâini lumânări aprinse, pe care le păzeau să nu se stingă, după cum le poruncise Maria.

IX


A doua zi, la apusul soarelui, când Maria se pregătea să iasă din trup, Petru a grăit către toţi ceilalţi apostoli:Fraţilor, cine are un cuvânt de bună învăţătură să-l rostească aici şi să îndemne poporul toată noaptea?”. Dar apostolii i-au răspuns:

„Cine-i mai presus decât tine? De aceea tare ne-am bucura să-ţi ascultăm cuvintele de învăţătură”.
Atunci Petru a prins a grăi:Fraţilor şi câţi vă aflaţi aici în ceasul trecerii la cele veşnice a Maicii noastre, Maria, – aţi aprins lumânări strălucind de foc pământesc, care se vede, şi bine aţi făcut; dar eu vreau ca fiecare dintre voi să aibă o candelă în veacul cel fără de sfârşit, o candelă arzând cu văpaie imaterială. Aceasta e candela omului lăuntric, alcătuit din trei părţi, şi anume, din trup, suflet şi duh. Dacă acestea trei vor arde cu focul adevărat (pentru care trebuie să luptaţi) nu vă veţi ruşina atunci când veţi merge să vă odihniţi la nunta cu Mirele. Aşa i se întâmplă acum Mariei. Căci lumina candelei sale a umplut întreg pământul şi nu se va stinge până la sfârşitul veacului, pentru ca toţi oamenii care vor să se mântuiască să primească tărie de la dânsa. Nu credeţi aşadar că moarte este moartea Mariei. Căci nu este moarte, ci viaţă veşnică – moartea drepţilor fiind slăvită de către Dumnezeu. Ea este pur şi simplu slavă, iar a doua moarte nu-i poate chinui în nici un fel”.

Petru încă mai vorbea când o lumină puternică străluci în încăpere, în mijlocul tuturora, acoperind lumina candelelor. Şi o voce se auzi spunând:Petru, vorbeşte-le cu înţelepciune despre lucrurile care se pot asculta. Căci medicul bun dă leacuri după boala suferindului, iar mâncarea se găteşte după vârsta copilului”. Atunci Petru a ridicat glasul şi a zis:Te binecuvântăm pe Tine, Cristoase, cârma sufletelor noastre!”.

X


Atunci Petru a zis către fecioarele de acolo:Ascultaţi harul, slava şi cinstirea de care vă bucuraţi! Căci fericiţi sunt toţi cei ce-şi păstrează veşmântul curăţiei. Ascultaţi şi aflaţi ce-a spus Învăţătorul nostru! „Împărăţia cerurilor, a spus, este asemenea unor fecioare”. N-a spus „este asemenea unui timp îndelungat”, căci timpul trece, în vreme ce numele fecioriei nu va trece. N-a asemuit-o cu o bogăţie, căci averile se împuţinează, în vreme ce numele fecioriei dăinuie. De aceea cred că vă veţi bucura de slavă. Iată pentru ce a asemuit El Împărăţia cerurilor cu voi – pentru că sunteţi fără griji pământeşti. Iar când va trimite moartea asupra voastră voi nu veţi spune: „Vai de noi, unde ne ducem şi ne lăsăm bieţii copiii” sau „multa agoniseală” sau „ogoarele semănate” sau „toată chiverniseala”.

Nu, în privinţa acestor lucruri voi nu vă faceţi nici o grijă. N-aveţi decât grija fecioriei voastre. Şi când vă va trimite moartea, aceasta vă va găsi pregătite şi neducând lipsă de nimic. Ca să pricepeţi că nu există ceva mai presus de virtute şi ceva mai apăsător decât grijile lumeşti, ascultaţi următoarea pildă!

Trăia odată, într-o cetate, un om din cale-afară de bogat. Nu-i lipsea de nici unele. Acest om avea şi multe slugi. Două dintre ele însă au greşit înaintea lui, căci nu i-au ascultat poruncile cum se cuvine. Atunci, mâniat, stăpânul le-a surghiunit într-un ţinut îndepărtat, pentru o vreme, dar cu gând să le cheme înapoi. Una dintre slugile surghiunite s-a apucat şi şi-a ridicat o gospodărie pe cinste, şi-a răsădit vie, şi-a zidit un cuptor pentru copt pâine şi multe, multe alte acareturi. Cealaltă slugă schimba agoniseala de pe munca lui în aur. Apoi a chemat un aurar şi a cerut să i se facă o coroană spunând meşterului: „Eu sunt rob şi am un stăpân şi pe fiul său. Să le întipăreşti chipurile pe marginea coroanei”. Aurarul făcu întocmai, apoi zise slugii: „Ridică-te şi pune-ţi coroana pe cap!”. Dar sluga răspunse: „Primeşte-ţi plata! Căci eu aştept momentul potrivit ca să port coroana”. Aurarul pricepu tâlcul vorbelor slugii şi se întoarse la casa lui.

Îndată după aceea se apropie sfârşitul surghiunului. Stăpânul trimise pe un slujitor aspru la ei, zicându-i: „Dacă în şapte zile nu eşti cu cei doi în faţa mea o păţeşti!”. Auzind acestea trimisul plecă val-vârtej. Şi ajungând în ţinutul acela i-a găsit pe surghiuniţi (nemişcaţi de acolo zi şi noapte). A dat mai întâi peste cel care-şi construise casă, îşi răsădise vie şi-şi făcuse tot soiul de alte acareturi şi i-a zis: „Să mergem, căci stăpânul m-a trimis după tine!”. Într-o doară acela i-a răspuns: „Să mergem!”, dar apoi a întors-o: „Îngăduie-mi numai să vând tot ce-am agonisit aici”. Slujitorul însă i-a spus cu glas răspicat: „Nu pot să-ţi îngădui aceasta, căci n-am decât un răgaz de şapte zile ca să vă aduc înapoi şi tare mă tem de ameninţările stăpânului. Nu rămân nici o minută în plus”. Atunci sluga începu să plângă şi să se jeluiască: „Vai de mine, cum m-ai găsit nepregătit!”. Dar slujitorul i-a zis: „Slugă netrebnică, oare ai uitat de robia ta!? Oare ai uitat că ai fost surghiunit şi că stăpânul putea trimite după tine oricând va fi poftit!? Pentru ce te-ai apucat să răsădeşti o vie din care nu poţi lua nimic cu tine şi-ai fost găsit cu totul nepregătit!? Ar fi trebuit să te pregăteşti înainte de a veni eu să te caut”. Atunci sluga a îngânat printre sughiţuri: „Vai de mine! Eu socoteam c-o să rămân surghiunit toată viaţa şi nu credeam că stăpânul va trimite să mă caute. De aceea am adunat atâta avere în ţinutul acesta”. Dar slujitorul l-a luat cu de-a sila, neîngăduinţa-i să ia ceva cu dânsul.
Cealaltă slugă, prinzând de veste că stăpânul a trimis după ei, s-a sculat, a luat coroana şi a luat-o cătinel spre drumul pe care urma să treacă slujitorul. Aici se opri şi începu să aştepte. Şi cum veni acela, îi zise: „Stăpânul meu te-a trimis după mine! Să mergem degrabă cu bucurie, căci nimic nu mă ţine pe loc – avutul mi-e foarte uşor! Căci n-am decât coroana aceasta de aur, pe care am pregătit-o nădăjduind în fiecare zi şi rugându-mă ca stăpânul să se milostivească de mine, să trimită un slujitor şi să mă scape de surghiun, ca nu cumva unii pizmaşi să-mi fure coroana. Acum văd că mi s-a împlinit rugăciunea. Să ne ridicăm şi să pornim la drum!”.

Şi aşa cele două slugi au plecat împreună cu slujitorul. De cum i-a văzut, stăpânul l-a întrebat pe cel care nu avea nimic: „Unde ţi-e rodul unui surghiun atât de lung!?”. Sluga a răspuns: „Stăpâne, ai trimis după mine un soldat tare aspru. L-am rugat să-mi îngăduie să vând agoniseala şi să aduc banii cu mâinile mele. Dar el nu mi-a dat voie!”. Atunci stăpânul îi zice: „O, slugă netrebnică, acum ţi-ai amintit să vinzi, când am trimis după tine!? Cum, nu ţi-ai dat seama că te afli în surghiun şi că averea aceea nu-ţi folosea la nimic!?”. Şi plin de mânie porunci să fie legat de mâini, de picioare şi să fie trimis într-un ţinut şi mai vitregit. Apoi îl chemă pe cel care aduse coroana şi-i zise: „Aşa, slugă bună şi credincioasă! După cum o dovedeşte această coroană, îţi doreşti libertatea. Căci numai oamenii liberi poartă coroană. Totuşi n-ai cutezat s-o porţi fără învoire de la stăpânul tău. Într-adevăr, un rob nu-şi dobândeşte libertatea decât de la stăpânul său. Iată aşadar – ţi-ai dorit libertatea, o ai de la mine”. Astfel robul îşi dobândeşte libertatea şi e rânduit stăpân peste mulţi”.

XI


După ce Petru a zis acestea fecioarelor din jurul Mariei, s-a întors către mulţime şi a grăit aşa:Acum să ascultăm ce-o să ni se întâmple şi nouă, fraţilor! Într-adevăr, noi suntem fecioarele Mirelui adevărat, Fiul lui Dumnezeu şi Tatăl întregii făpturi -, suntem neamul omenesc pe care Dumnezeu s-a mâniat dintru început, azvârlindu-l pe Adam în lume. Vieţuim aici ca în surghiun din pricina mâniei Sale, dar nu e firesc să rămânem pe veci. Căci pentru fiecare va veni ziua când se va strămuta acolo unde stau părinţii noştri şi Protopărinţii, precum şi Avraam, Isaac şi Iacob. La sfârşitul vieţii fiecăruia asupra lui va fi trimis năprasnicul slujitor, adică moartea. Şi când va veni asupra sufletului unui păcătos bolnav, colcăind de păcate şi nelegiuiri, acesta se va întrista şi se va ruga aşa: „Îngăduie şi ai răbdare cu mine, doar o singură dată, până când îmi voi răscumpăra păcatele răsădite în trupul meu!”.

Dar moartea nu va îngădui. Şi cum să îngăduie, când i s-a împlinit sorocul!? Aşadar neavând nici o urmă de dreptate dintr-însul e dus în sălaşul chinurilor. Dacă însă cineva face lucruri drepte, atunci se bucură şi zice: „Nimic nu mă ţine în loc, fiindcă nu duc cu mine decât numele fecioriei”. Acesta spune rugăciunea următoare: „Nu mă lăsa, Doamne, pe pământ, pentru ca nu cumva pizmaşii să-mi fure numele fecioriei”. Atunci sufletul va ieşi din trup şi va fi dus cu multă cântare la Mirele cel fără de moarte. Şi va fi aşezat în loc de odihnă. Aşadar, fraţilor, luptaţi-vă din răsputeri, ştiind că nu vom rămâne aici, în surghiun, pe vecie!”.

XII


Petru a continuat să vorbească aşa până în zori, întărind mulţimea. Aşa i-a prins răsăritul soarelui. Atunci Maria s-a ridicat, a ieşit afară şi înălţându-şi braţele s-a rugat către Domnul. Iar după ce s-a rugat, s-a întors în odaie şi s-a întins pe pat. Petru s-a aşezat la căpătâiul său, iar Ioan, la picioare. Ceilalţi apostoli stăteau roată împrejurul crivatului. Şi, pe la ceasul al treilea din zi,. s-a făcut un tunet mare în cer şi s-a pogorât o mireasmă plăcută, atât de plăcută încât toţi cei din odaie au fost cuprinşi de toropeală, în afară de apostoli şi de trei fecioare. Pe aceştia Domnul i-a ţinut treji, ca să mărturisească despre îngroparea Mariei şi despre slava ei în ceruri.

Dintr-o dată s-a arătat şi Domnul venind pe nori cu o mulţime de îngeri fără număr. Isus şi Mihail au intrat în odaia unde era Maria, iar îngerii cântând imnuri au rămas afară, de jur-împrejur. Intrând Mântuitorul i-a găsit pe apostoli lângă sfânta Maria şi i-a sărutat pe toţi. După aceea a sărutat-o şi pe Maica Lui. Iar Maria a deschis gura şi a binecuvântat zicând:Te binecuvântez, căci nu m-ai întristat neţinându-ţi făgăduinţa. Cu adevărat, mi-ai făgăduit cândva că nu vor veni îngerii peste sufletul meu, ci Tu însuţi, Doamne! Şi s-a făcut întocmai după cuvântul Tău! Cine sunt eu, neînsemnata, ca să mă învrednicesc de o asemenea slavă!?”. Şi spunând acestea i s-a împlinit rostul vieţii, iar faţa surâdea către Domnul. Domnul i-a luat sufletul şi l-a pus în mâinile lui Mihail, înfăşurându-I mai întâi în scutece a căror strălucire nu se poate spune în cuvinte.

Noi, apostolii, am văzut că sufletul Mariei, pus în mâinile lui Mihail, avea toate părţile omeneşti, dar fără formă anume de bărbat sau femeie. Era asemenea oricărui trup, dar mai alb de şapte ori decât soarele. Plin de bucurie Petru I-a întrebat pe Domnul zicând:Cine dintre noi mai are un suflet atât de alb ca al Mariei?”. Domnul i-a zis:O, Petru, sufletele tuturor celor ce se nasc pe lumea aceasta sunt aidoma. Dar când ies din trup nu sunt găsite tot aşa de albe. Într-un fel au fost trimise în trup şi într-altul sunt găsite la ieşirea din trup, căci iubesc întunericul păcatelor celor multe. Celui care se păzeşte de întunericul nelegiuirilor lumeşti, aceluia, când va ieşi din trup i se va găsi sufletul la fel de alb ca la naştere”. Şi iarăşi a zis Mântuitorul lui Petru:Îngrijeşte-te de trupul Mariei, sălaşul meu! Scoate-l afară din cetate şi apuc-o spre dreapta! Acolo vei da peste un mormânt nou. Întrânsul aşază trupul, apoi aşteptaţi alături, precum vi s-a poruncit!”.

După ce Isus a spus acestea, a strigat şi trupul sfintei Născătoare de Dumnezeu înaintea tuturor zicând:Adu-ţi aminte de mine, Împărate slăvit, adu-ţi aminte de mine, căci sunt făptura Ta! Adu-ţi aminte de mine, căci am păzit cu mare grijă comoara ce mi-a fost încredinţată!”. Iar Isus a grăit trupului:N-am să te părăsesc niciodată, comoara şi mărgăritarul meu! N-am să te părăsesc, pe tine, care ai fost găsită paznic credincios al celui ce ţi-a fost încredinţat! Cum să te părăsesc, chivot care l-ai cârmuit chiar pe Cârmuitor!? Cum să te părăsesc, comoară pecetluită până vei fi căutată!?”. Şi după ce-a rostit aceste cuvinte Mântuitorul s-a făcut nevăzut.

XIII


Petru, ceilalţi apostoli şi cele trei fecioare au îngrijit trupul Mariei, pregătindu-l pentru îngropăciune, şi l-au aşezat pe crivat. După aceea s-au deşteptat şi cei ce fuseseră toropiţi de somn. Petru a luat ramura de palmier şi i-a zis lui Ioan:Tu eşti fecior, tu se cuvine să cânţi imnuri înaintea crivatului, ducând ramura aceasta!”. Ioan însă i-a răspuns:Tu eşti tatăl nostru şi purtătorul nostru de grijă, aşa că tu se cuvine să fii înaintea năsăliei până când vom ajunge la locul hărăzit ei”. Atunci Petru a zis:Ca să nu întristăm pe careva dintre noi, mai bine încingem sicriul cu ramura de palmier!”.

Apostolii s-au ridicat şi au luat sicriul Mariei. Iar Petru aşa cânta:Ieşit-a Israel din Egipt, Aleluia!” (Psalmul 113, 1). Domnul şi îngerii mergeau sus, pe nori, cântând şi binecuvântând, nevăzuţi. Doar glasul îngerilor răzbătea pe pământ. Glasul întregii mulţimi s-a răspândit în tot Ierusalimul, încât arhiereii, auzind zarva şi imnurile, s-au speriat şi au început să se întrebe:Ce-i cu larma aceasta?”. Cineva le-a spus că Maria a ieşit din trup, iar apostolii cântă imnuri împrejurul sicriului ei. Pe dată Satana a pătruns într-înşii umplându-i de mânie. Ziceau:Haideţi să mergem să-i omorâm pe apostoli şi să ardem trupul care l-a purtat pe Magul acela!”. Şi ridicându-se au ieşit cu săbii şi cu arme de apărare, ca să le ia viaţa. Pe dată însă îngerii de pe nori i-au lovit cu orbire, de se izbeau cu capetele în ziduri, căci nu mai ştiau încotro mergeau, toţi în afară de un singur arhiereu care ieşise împreună cu ceilalţi să vadă ce se întâmplă.

Acesta s-a apropiat de apostoli şi, când a zărit năsălia încinsă cu ramura de palmier iar pe apostoli cântând imnuri de slavă, a urlat plin de mânie:Iată sălaşul Aceluia care-a despuiat neamul nostru! De ce slavă grozavă are parte!”. Şi s-a năpustit spre năsălie cu gând să o răstoarne. A apucat de locul încins cu ramura de palmier, şi-a încleştat mâinile şi a vrut s-o prăvălească la pământ. Îndată însă mâinile lui s-au lipit de năsălie şi au fost retezate mai jos de coate, spânzurând aşa de lemn.

Nenorocitul a început să bocească amarnic în faţa tuturor apostolilor rugându-i şi zicând:Nu mă lăsaţi de izbelişte într-un necaz ca acesta!”. Petru îi zise:Eu nu am putere să te ajut, nici eu, nici altul dintre noi. Dacă însă vei crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, pe care, sculându-vă, l-aţi prins şi l-aţi omorât, atunci va înceta chinul cu care-ai fost probozit!”. Omul a zis:Doar am ştiut foarte bine că este Fiul lui Dumnezeu. Dar ce să facem, dacă aveam ochii întunecaţi de pofta arginţilor!? Părinţii noştri, înainte de a se sfârşi, ne-au chemat şi ne-au zis: „Copii, iată, Dumnezeu v-a ales pe voi din toate triburile, ca să cârmuiţi poporul cu tărie şi să nu lucraţi pentru praful acestei lumi. Lucrarea voastră este următoarea: să întăriţi poporul şi să luaţi de la toţi zeciuială şi primele roade, precum şi fătul ce iese primul din pântecele mamei. Numai să aveţi grijă, să nu se umple locul vostru peste măsură cu roade, ca să faceţi negoţ mâniindu-l pe Dumnezeu. Ci tot ce vă prisoseşte daţi nevoiaşilor, orfanilor şi femeilor văduve, şi nu lăsaţi de izbelişte un suflet chinuit!”. Noi însă n-am ascultat poveţele părinţilor noştri, ci văzând că locul Templului se umple de roade ne-am adus primii născuţi din turmele de oi, din cirezile de vite şi din altele pe mesele negustorilor şi ale pieţarilor. Atunci a venit Fiul lui Dumnezeu şi i-a alungat pe toţi cămătarii din Templu zicând: „Zvârliţi acestea din Templu şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustori”. Dar noi nu ne puteam lepăda uşor de obiceiurile osândite de dânsul şi am început să urzim gânduri rele. Apoi ne-am ridicat împotriva Lui şi L-am omorât, ştiind că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Rogu-vă însă, nu vă amintiţi acum de răutăţile noastre, ci înduraţi-vă de mine! Căci, iată, Dumnezeu m-a iubit, ca să trăiesc!”.

Atunci Petru a poruncit să se aşeze pe pământ năsălia şi i-a grăit aşa arhiereului:Dacă acum crezi din toată inima, du-te şi sărută trupul Mariei zicând: „Cred în tine şi în Dumnezeu, Cel născut din tine!”. Atunci arhiereul a binecuvântat-o pe Maria, în ebraică, vreme de trei ceasuri şi nu îngăduia să fie atinsă, aducând tot felul de mărturii din Sfintele Scripturi ale lui Moise şi din ceilalţi profeţi. Căci acolo se scrie despre dânsa că va fi templul Dumnezeului celui slăvit. Şi toţi cei ce ascultau rămâneau uimiţi de asemenea tradiţii, despre care nu auziseră niciodată până atunci.

Petru îi zice:Acum mergi şi lipeşte-ţi braţele de cioturile desprinse!”. Acela făcu întocmai şi zise:În numele Domnului nostru Isus Cristos, al Fiului Mariei, Născătoarea de Dumnezeu, să se lipească braţele mele de cioturile acestea!”. Şi pe dată mâinile se făcură întregi ca la început, fără să lipsească nimic într-însele. Petru îi zice:Ridică-te, ia o bucăţică din ramura de palmier şi intră în cetate! Acolo vei găsi o mulţime de orbi, care umblă să găsească drumul. Povesteşte-le ce ţi s-a întâmplat! Iar celui ce va crede aşază-i bucăţica de ramură peste ochi şi îndată va vedea”.

Arhiereul plecă, după cum îi poruncise Petru, şi găsi o mulţime de orbi (aceia pe care îngerii Domnului îi loviseră cu orbire), plângând şi zicând:Vai de noi, ce li s-a întâmplat sodomiţilor ni se întâmplă acum şi nouă!”. (Căci mai întâi Dumnezeu i-a lovit pe aceia cu orbire, iar după aceea a aruncat foc din cer şi i-a pârjolit.)Vai de noi! Iată, am fost schilodiţi, rămâne să mai vină focul!” Atunci omul luă bucăţica de palmier şi începu să le vorbească despre credinţă. Şi cine a crezut şi-a căpătat vederea. Iar cine n-a crezut nu şi-a recăpătat-o, ci a rămas orb.

XIV


Apostolii au ridicat iarăşi cinstitul trup al preaslăvitei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi-n veci fecioară Maria şi l-au pus în mormânt nou, acolo unde le arătase lor Mântuitorul. Şi au rămas acolo cu toţii împreună păzindu-l vreme de trei zile. După trei zile, când au deschis sicriul, ca să se închine chivotului vrednic de toată slava, n-au mai găsit decât linţoliile, căci ea fusese luată şi dusă la moştenire veşnică de către Cel care prinsese trup într-însa, Cristos Dumnezeul.

Tot Cristos, Domnul nostru, în semn de preţuire pentru Maica Lui nepătată şi Născătoare de Dumnezeu, îi va slăvi pe toţi cei ce-o vor slăvi pe dânsa, iar pe cei care se vor închina ei (sărbătorind-o în fiecare an) îi va feri de orice primejdie şi le va umple casele cu de toate, precum a umplut casa lui Onisifor. Aceştia vor primi iertarea păcatelor aici şi-n veacul ce va veni. Căci Domnul a numit-o tronul Său heruvimic pe Pământ şi cer pământesc, nădejde şi scăpare şi sprijin al neamului nostru. Aşa încât săvârşind în chip mistic sărbătoarea adormirii ei dumnezeieşti, vom găsi milă şi har în veacul acesta şi în cel viitor, prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Isus Cristos, Cel ce are slavă şi putere împreună cu Tatăl fără de-nceput şi cu Duhul dătător de viaţă acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.loading...
S-ar putea să-ți mai placă și