Descopera

Megademografia – noua ordine mondială pînă în anul 2033

Ipoteza unei catastrofe cosmice sau pămîntene în urma căreia să dispară Civilizaţia Noastră, este adusă tot mai mult în actualitate atît prin înţelegerea şi reinterpretarea textelor biblice cît şi prin premisele pămîntene ale Apocalipsei observate deja în urma cercetărilor făcute asupra Cerului şi a Pămîntului.

Studiind cu atenţie parapsihologică şi sociologică tendinţele de grupare şi regrupare a populaţiilor Pămîntului sub influienţa banilor ca “panaceu universal”, şi comparînd fenomenul grupării şi regrupării populaţiilor, prin similitudine, cu “descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întîmple în curînd…” descoperire făcută public în Apocalipsa biblică de către “Ioan celor şapte Biserici”, vom observa că, cel puţin din punct de vedere demografic a fost prevăzută apariţia Megademografiilor către “sfîrşitul biblic al omenirii”.

Citat din BIBLIE, în APOCALIPSA LUI IOAN, cap.1.3:

Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aprope”.

Şi întradevăr, “vremea este apropae”, pentrucă, în Calendarul Biblic se arată că la, ATENŢIE!, 2.000 de ani după Isus Hristos, adică în anul 2033, dacă Isus a trăit 33 de ani aşa cum rezultă din înţelegerea textelor biblice cu ajutorul calculatoarelor,, o stea numită ”Pelin” se va desprinde din Ceruri şi va ciocni Pămîntul în groapa insulelor Mariane, din Pacificul de sud.

Oricît de fanatici credincioşi sau păgîni am putea să fim unii dintre noi, cu toţii trerbuie să pricepem că Biblia este în primul rînd un “manual de sociologie” unic în felul lui şi că în paginile acestui manual găsim referiri la pieirea omenireii “asteia” dar şi la şanse de supravieţuirea ei.

loading...

Fără patimă şi fără polemică Ştiinţele, Religiile şi Filozofiile de pretutindeni trebuie să ofere decidenţilor politici ai Civilizaţiei Noastre datele teoretice de care dispun, acum cînd încă nu este prea tîrziu, pentru a se putea face totul pentru salvarea ei!

Definiţii

Megademografia, ca fenomen demografic, este un neologism introdus în premieră mondială în acest context pentru a da un sens real şi actual celor “şapte Biserici” biblice.

Megademografia este formată din toată flora şi fauna, inclusiv oamenii, care trăiesc şi activează cu caracteristicile lor dinamice, cantitative şi calitative, alcătuind împreună ecosistemul Pământ.

Megademografia regională este alcătuită la un moment dat din existenţa socială, cu specificităţile ei, de pe o regiune întinsă a scoarţei terestre, aflată în baza unui cvasicon descris de o dreaptă elastică, cu un capăt în punctul fix din stratul atmosferic Heavisaide (reprezentînd vîrful cvasiconului, la altitudinea medie de 250.000de metri), şi care se deplasează cu celălalt capăt sprijinindu-se pe o curbă închisă la sol sau pe ape, generic denumită graniţă regională.

Fără o semantică precisă, Megaemografia poate fi asemănată cu Globalizarea.

Tendinte megademografice

Din punctul de vedere regional, vom deosebi cel mai adesea o tendinţă de rearanjare demografică megalitică, prin similitudine cu cele “şapte biserici” din textul biblic, după cum urmează:

Megademografiile regionale, cuprind o suprafaţă mare din teritoriul planetaei, cu populaţie eterogenă numeroasă, alcătuită din suma naţiunilor reprezentate de comunităţile umane din unităţile teritoriale integrate, în care au avut, în general, aceiaşi conştiinţă a identităţii istorice , culturale, religioase şi lingvistice.

În Megademografiile regionale interesele economice comune ale populaţiilor, vor determina ca naţiunile să devină Condemografii locale, integrate în regiune.

Megademografia Euro – Rusă este formată din populaţiile naţionale şi apartrite care trăiesc în Europa şi Rusia europeană şi se caracterizează prin aceia că dispune de o tehnologie crio-nucleară avansată, de resurse energetice clasice suficiente pentru a continua modul de producţie tehnologic şi economic din prezent, chiar şi în varianta revenirii la primitivism (probabil după anul 2033).

Megademografiaa Euro – Rusă nu este sensibilă ameninţărilor termo-nucleare externe pentrucă, la rîndul ei, dispune de forţă termo-nucleară suficientă pentru descurajare. Un război cu această Megademografie este absurd, riscînd distrugerea parţială a formelor de viaţă de pe Pământ. În general este închisă investiţiilor străine, tehnologia proprie fiind suficientă. Tendinţă de disociere de acţiunile Megademografiei Nord – Americane.

Moneda viitoare: Euro, în creştere.

Megademografia Asiatică, este formată din populaţiile, în general de rasă galbenă sau derivată, din Rusia asiatică, Asia, Oceania şi Australia şi se caracterizează prin aceia că dispune de forţă de muncă manufacturiară suficientă pentru a rezista în cazul revenirii societăţii umane la primitivism în urma unei catastrofe mondiale, de origine cosmică sau umană.

Megademografia Asiatică, în plină dezvolatre manufacturieră la nivelul începutului de mileniu, este mare consumatoare de resurse energetice clasice şi dispune de tehnologie termo-nucleară clasică suficientă pentru descurajare. Supraaglomerarea demografică duce la accentuarea migraţiei apărînd aşa zisul “pericol galben”. Producţia de bunuri materiale clasice este excedentară. Prezintă siguranţă investiţionară clasică şi este deschisă investiţiilor străine, orientîndu-se, în acest sens, tot mai mult spre colaborare cu Megademografia Euro – Rusă. Are o mare afinitate absorbantă pentru resursele energetice ale Megademografiei Musulmane. Tendinţă de îndepărtare de Megademografia Nord – Americană.

Moneda viitoare: acumulări de aur şi euro, în creştere.

Megademografia Musulmană, formată din pupulaţiile musulmane indo-arabe, africane, malaeziene şi peloponeziene, se caracterizează prin resurse energetice excedentare suficiente pentru a fi folosite ca arme economice de autoapărare concomitent cu armele termo-nucleare clasice de care dispun. Prezintă tendinţe de independenţă şi dezvoltare economică piramidală specializată pe tehnologia specifică bogăţiei în hidrocarburi. Deschisă investiţiilor în domeniul hidrocarburilor, prezintă tendinţa de colaborare excesivă cu Condemografia Asiatică şi de colaborare normală cu Condemografiaa Euro – Rusă, cu tendinţa de izolare faţă de politica actuală a Megademografiei Nord-Americane.

Moneda viitoare: petrolul şi Euro în creştere, Dolarul în staţionare.

Megademografia Africană, – formată din populaţiile africane stabile sau cvasistabile, populaţiile cvasi-migratoare şi apatrite, resturi de populaţii indiene istorice de pe întreg mapamondul, – se caracterizează prin tendinţa spre migrare şi emancipare excesivă involuntară, trecînd peste etape istorice de dezvoltare, direct din cvasiprimitivism în era calculatoarelor, cu consum mare de resurse în detrimentul producţiei şi productivităţii muncii, fenomen care duce la conflicte clasice locale sau interstatale. Nu dispune deocamdată de tehnologie nucleară proprie sau de o tehnologie clasică de vîrf specifică. Deschisă investiţiilor de orice fel, rămîne deocamdată în adormire tehnologică, neinteresantă global investitorilor datorită “vampirismului” de resurse proprii. Moneda viitoare: Euro şi Dolarul, în staţionare.

Megademografia Nord – Americană, formată din populaţiile SUA, Canada şi vecinătăţile lor directe, se caracterizează prin resurse energetice şi bogăţii naturale limitate pentru nivelul de dezvolatare tehnologic propriu. Dispune de tehnologie termo-nucleară clasică avansată, care a permis, pentru o bună perioadă istorică, să-şi impună o politică internaţională dominantă, cu mari consumuri financiaro-economice fără acoperire, care se resimt din plin în zilele noastre pe întreg mapamondul. Nu dispune de tehnologie crio-nucleară avansată, cauza pierderii supremaţiei mondiale, preluată de către Megademografia Euro-Rusă şi Megademografia Asiatică. Intrarea în criza economico-financiară manifestată în Megademocaţia Nord-Americană se resimte parţial în toate domeniile Megademografiilor mutuale cu ea. Revenirea economico-financiară a Megademografei Nord – Americane este în strînsă legătură cu schimbarea radicală a politicii şi strategiei de apărare prin descurajare, cu lovituri de democratizare la distanţă, extrem de costisitoare şi insuportabile pe cap de locuitor. Păstrarea actualei strategii de apărare, datorită împovărării excesive pe cap de locuitor, ar putea duce la disoluţia puterii centrale şi la o federalizare excesivă, atingînd chear posibilitatea desmembrării statale şi pierderea zonelor de influienţă americane actuale.

Moneda viitoare: Dolarul, în scădere.

Megademografia Sud-Americană, formată din populaţiile americane din sudul SUA, din Mexic pînă în Ţara de Foc, se caracterizează prin resurse energetice suficiente şi pentru export. Megademgrafie închisă istoric, prezintă riscul de derapare în forme de organizare economico-financiare de sorginte populistă. Nu dispune de tehnologii avansate. Este deschisă investiţiilor de orice fel. Prezintă afinităţi hispanice faţă de Megademografia Euro – Rusă, cu posibilitatea unei colaborări exagerate cu aceasta, care ar duce în final la izolarea totală faţă de Megademografia Nord – Americană, cu probabilitatea apariţiei unui conflict intermegademografic american devastator. Este de reţinut probabilitatea apariţiei conflictului Intermegademografic American ca răspuns la politica loviturilor de democratizare Nord – Americane în zonele de manifestare a Megademografiei Euro – Ruse şi a celei Musulmane. Conflictul va fi întreţinut şi purtat de puterea armelor financiare imense a celor din urmă, penetrate economic şi bancar la nivelul întregii lumi, conflict pentru care Megademografia Nord – Americană nu este pregătită.

Moneda viitoare: acumulări de aur, Dolari şi Euro

Megademografiia Globală, se formează prin fenomenul de globalizare a tuturor Megademografiilor regionale şi se caracterizează prin sumare de tehnologii clasice avansate împreună cu tehnologiile termo- şi -crio-nucleare, tehnologiile militare transformîndu-se în tehnologii de menţinere a ordinei publice locale .

Megademografia Globală, formată prin globalizarea Megademografilor regionale, deşi nu are încă un statut propriu, traversează o criză de sistem prin aceia că nici o Megademografie, Euro – Rusă, Asiatică, Musulmană, Africană sau Sud-Americană, din raţiuni economice şi datorită acumulărilor de tehnologii şi producţii militare interne capabile să distrugă fiecare în parte Pămîntul , nu mai este dispusă să recunoască superioritatea niciunei alte Megademografii, respectiv a celei Nord – Americane, impusă prin politici de descurajare şi lovituri de democraţie la distanţă. Nivelul tehnologic existent într-o parte sau alta a Megademografiei Globale face absurdă ameninţarea cu forţa şi/sau revendicarea de superiorităţii admiţînd numai coexistenţa paşnică şi colaborarea. Se impune ca o necesitate înţeleasă regîndirea şi restructurarea substanţială a tuturoar organismelor internaţionale şi regionale, mai ales cea a O.N.U.

Moneda viitoare: Euro, Aurul, Dolarul şi mixtă, în staţionare.

Megademografiile locale integrate, sînt comunităţi umane coexistente în cadrul Megademografilor regionale, comunităţi indentificate cel mai adesesea sub denumirea de naţiuni, caracterizate prin unităţi teritoritoriale specifice, numite ca atare state, cu amintirea conştiinţei identităţii istorice şi culturale, prin unitatea lingvistică de comunicare, şi cu o credinţa religioasă predominantă în propriul teritoriu.

Observaţie:

În contextul integrării Megademografiilor locale în cadrul Megademografiei regionale proprii, se manifestă o tendinţa de reconciliere după următoarele 4 principii de bază:

1. Unitatea teritorială specifică Megademografiei locale, devine o zonă de tranziţie şi de interferenţă demografică şi economică cu vecinătăţile teritoriale locale precum şi cu cele de la distanţă.

2. Amintirea conştiinţei identităţii istorice şi culturale se transformă în multiculturalism pentru a îndepărta inerţia naţională provocatoare de conflicte interumane.

3. Unitatea lingvistică se transformă în multilingvism pentru a înlesni comunicarea locală şi universală.

4. Unitatea religioasă predominantă să accepte ecumenismul global, pentru a înlătura pericolele conflictelor interconfesionale, recunoscînd universalitatea şi omniprezenţa dumnezeirii ca principiu al existenţei şi al ordinii universale, dezlegată de egocentrismul revendicat la nivelul confesional.

Exemplu:

Megandemografia locală ROMÂNIA

Este o unitate teritorială specifică situată pe suprafaţa descrisă de o generatoare cu punctul fix situat în stratul atmosferic Heavisaide, aproximativ deasupra oraşului Sighişoara, la altitudinea medie de 250km., care se mişcă cu celălalt capăt pe curba formată de graniţele teritoriale actuale.

Problema istorică nerezolvată: curba formată de graniţele actuale este o curbă convenţională, păstrînd în interiorul ei elemente de intersecţie demografică al altor Megademografii locale, ca cea magheară, ucraineană, sîrbă, etc., interferenţe care pot duce la conflicte politice specifice megademografice.

Rezolvare: acceptarea conştientă a aplicării celor 4 principii reconciliante, aşa cum sînt enumarate în observaţia de mai sus.

Concluzii:

Datorită acumulării tehnologice suficiente, de tehnologie termo- sau –crio-nucleară, este absurd ca cineva pe glob să mai fie impresionat de ameninţări cu ordinea impusă în interiorul, în exteriorul sau între Megademografii, pentrucă orice acţiune cu forţa duce la dilema de a fi sau a nu mai fi omenire pe Terra. Noile forme de război au specific global şi teritorial, cum ar fi războiul financiar, războiul resurselor energetice, meteorologic, psihologic, războiul migraţional, războiul armatelor fără uniforme, etc.

Cine investeşte în atributele războaielor clasice, din start este un perdant, pentrucă războiul clasic distruge numai teritorial şi cîştigă numai fabricanţii de tehnică militară, ori în tendinţa noii ordini mondiale – Megademografiile, avînd un caracter regional, dispun de o forţă prea mare ca să poată fi învinse, fără pericolul nimicirii în masă a populaţiilor.

Investiţiile în tehnologii militare, peste pragul critic atins astăzi pe glob, sînt absurde şi sînt bani pierduţi care pot duce la catastrofe de sistem iremediabile. Învestiţiile în tehnologii militare trebuie să se limiteze la producţia de arme de menţinere a ordinii interne în Megademografii.

Megademografia - Megademografia - noua ordine mondială pînă în anul 2033

Noii şi marii duşmani, fără ţară şi fără graniţe, a oricăror forme de organizare socio-economică sînt formele de populism, terorism şi anarhism şi acestea trebuie considerate crime la adresa umanităţii. Din punct de vedere tehnologic este nevoie urgentă de descoperirea unor motoare noi care să înlocuiască motoarele cu ardere internă consumatoare de combustibili fosili, epuizabili şi poluanţi.

Este necesară, o regîndire globală a tuturor necesităţilor mondiale, de producţie şi de consum în contextul Megademografiilor, în care să fie îngheţate cheltuielile militare absurde, întreg efortul global să fie îndreptat pentru salvarea Civilizaţiei Noastre de la pericolele care o pîndesc din Ceruri şi de pe Pământ pînă în anul 2033!

ing. Ioan Micu

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top