Profetii

IADUL este gata!” PROFEŢIA unui cuvios, făcută de Paște, în 1503

2views

Mare răz­boi euro­pean. Înfrân­ge­rea Ger­ma­niei și rui­na­rea Rusiei și a Aus­triei. Înfrân­ge­rea tur­ci­lor de către greci. Întă­ri­rea lui Agar (a tur­ci­lor) de către popoa­rele euro­pene și înfrân­ge­rea gre­ci­lor de către turci. Măcel în popoa­rele orto­doxe și mare tul­bu­rare la popoa­rele orto­doxe… intra­rea arma­te­lor stră­ine la Marea Adri­a­tică. Vai de cei ce locu­iesc pe pământ. Iadul este gata. Într-o clipă moare Agar.

Un nou răz­boi euro­pean. Uni­rea popoa­re­lor orto­doxe cu Ger­ma­nia. Înfrân­ge­rea fran­ce­zi­lor de către ger­mani. Răscoala Indi­i­lor și depăr­ta­rea lor de Anglia. Anglia numai la saxoni. Biru­ința orto­do­c­și­lor. Înfrân­ge­rea lui Agar și tăiere de obște. Agar (iar) con­tra popoa­re­lor orto­doxe. Neli­niște în lume și dez­nă­dejde de obște pe pământ. Lupta celor șapte puteri la Con­stan­ti­no­pol, trei zile și trei nopți măcel și biru­ința celei mai mari puteri. Opri­rea răz­bo­i­u­lui de către Înge­rul Dom­nu­lui Dum­ne­ze­u­lui Hris­tos și pre­da­rea ora­șu­lui (Con­stan­ti­no­pol) gre­ci­lor. Întoar­ce­rea lati­ni­lor (cato­li­ci­lor) la cre­dința neștir­bită orto­doxă. Întin­de­rea cre­din­ței orto­doxe de la Apus până la Răsă­rit. Frica și cutre­mu­rul bar­ba­ri­lor față de Orto­do­xie. Sfâr­și­tul papei și pro­cla­ma­rea unui patri­arh pen­tru toată Europa. În 55 de ani sfâr­și­tul nevo­i­lor. În cel de-al 70-lea an nu este necaz, nu este sur­ghiu­nit, venit în bra­țele mamei voioase. Așa este și așa să fie. Amin. Amin. Amin.“Eu sunt Alfa și Omega, Cel din­tâi și Cel din urmă”. Sfâr­și­tul, o turmă și un păs­tor ce este din cre­dința ade­vă­rată a orto­do­c­și­lor. Așa să fie. Amin. Amin. Amin. Robul lui Hris­tos, ade­vă­ra­tu­lui Dumnezeu.

Pro­fe­ția pus­t­ni­ci­lor nem­țeni trans­mire Mitro­po­li­tu­lui Valaam al Moldovei

“După ple­ca­rea mitro­po­li­ți­lor fana­ri­oți vor urma oameni nevred­nici la sca­u­nul Mol­do­vei, care vor încerca să vândă dreapta cre­dință. Ames­te­cu­rile de cre­dință drept-măritoare cu cele papiș­tă­șești și păgâ­nești nu vor mai fi (nu vor mai fi con­si­de­rate ca) o urâ­ciune și o urgie îna­in­tea lui Dum­ne­zeu. Oame­nii se vor vinde între ei, vor fi tăieri de sabie între frați pen­tru putere și ran­guri pământești. Mol­dova va fi ruptă și împăr­țită după bunul gust al pute­rii de la Răsă­rit, prin sfa­turi mâr­șave și tică­loase. La vre­mea din urmă o hiară roșie cu multe capete va înghiți întreaga Europa creș­tină, iar oame­nii se vor săl­bă­tici mai rău ca fiarele.

Oame­nii se vor înrăi și vor strica obi­ce­iu­rile pămân­tu­lui, înmulțindu-se între ei ca dobi­toa­cele fără nici o neru­și­nare, lepă­dând Sfânta Taină creș­tină a nun­ții. Vor defă­ima obi­ce­iu­rile creș­ti­nești dedându-se la tot felul de obi­ce­iuri stră­ine, iar păgâ­nii se vor ames­teca cu sânge creș­ti­nesc. Mare urgie va fi atunci.      Domnii pămân­tu­lui vor fi oameni vân­duți sata­nei, care nu vor mai purta grija popo­ru­lui drept-credincios. Moși­ile stră­mo­șești vor fi căl­cate cu japca și luate de stră­ini după bunul lor plac, lucru nemaiîn­tâl­nit în cur­ge­rea tim­pu­lui în Moldova. Bise­rica stră­mo­șească va fi ruși­nată de noile obi­ce­iuri păgâ­nești și papiș­tă­șești, aduse cu sila de vlă­di­cii lor cu apu­că­turi sata­ni­cești. Oame­nii afi­e­ro­siți lui Hris­tos cu slu­jba veș­nică vor lepăda sfân­tul chip și făgă­du­ința îna­in­tea lui Hris­tos, dedându-se la viața lumească de dinainte. La vre­mea cea din urmă, pămân­tu­rile nu-și vor mai da roada lor, pădu­rile vor fi tăi­ate, iazu­rile vor fi secate, oame­nii vor vinde moși­ile fără de rușine, uitând că stră­mo­șii lor le-au păs­trat cu sabia.

Loading...

Legile creș­ti­nești ale țării vor fi lepă­date, iar hri­soa­vele voie­vo­dale vor fi luate în râs, iar con­du­că­to­rii netre­b­nici vor face legământ cu fiara apo­ca­lip­tica. Vlăs­ta­rele mol­do­ve­nești, urma­șii domni­lor și boie­ri­lor de demult, se vor deda la obi­ce­iuri și apu­că­turi ieftine. Băr­ba­ții vor schimba obi­ce­iul dum­ne­ze­iesc al dem­ni­tă­ții lor și se vor aco­peri în straie feme­iești, iar feme­ile vor umbla pre­cum băr­ba­ții. Adu­nă­rile din săr­bă­tori și toate obi­ce­iu­rile pămân­tu­lui vor fi schim­bate în obi­ce­iuri și apu­că­turi săl­ba­tice, păgâ­nești, adu­când în Mol­dova în locul jocu­lui de săr­bă­toare jocuri de la sălbatici. La vre­mea de apoi, pe pămân­tu­rile Mol­do­vei va domni sără­cia, jalea, moar­tea, spaima, frica și omul nu va mai fi stă­pân în bătă­tura lui. Vor pune domnii pămân­tu­lui biruri și legi cum n-au mai fost de la înte­me­ie­rea Mol­do­vei. Vor pune biruri și pe aerul lăsat de Dumnezeu. Hia­rele pămân­tu­lui și păsă­rile și toate dobi­toa­cele își vor schimba firea lor și vor apă­rea alte feluri de dobi­toace, isco­dite după min­tea omu­lui, care vor fi slabe la trup și fără de folos.

La vre­mea cea din urmă, oame­nii se vor strânge unii lângă alții în tot felul de născo­ciri, lepă­dând truda satu­lui, munca va fi o rușine, ruși­nea va rămâne un obi­cei, iar cei drepți vor fi con­si­de­rați nebuni. Se vor înșela unii pe alții cre­zând că asta e legea lui Dumnezeu. Și, în cele din urmă, ultima rân­du­ială a pămân­tu­lui: se vor dezgropa oasele părin­ți­lor și stră­mo­și­lor noș­tri, vor fi dărâ­mate bise­ri­cile, vor fi lepă­date rân­du­ie­lile creș­ti­nești și vor ieși un soi de oameni care, tot în numele lui Dum­ne­zeu, vor face bise­rici fără cruce, vor neso­coti Sfânta Jertfă și, în cele din urmă, o vor ames­teca în slu­jire cu păgânii.

iad

Așa arată Apo­ca­lipsa Sfin­tei Cărți a Scrip­tu­rii, ca la vre­mea din urmă, când veți vedea urâ­ciu­nea pus­ti­i­rii în locul cel sfânt, răz­bo­a­iele pe alo­cu­rea, urgi­ile și uci­de­rile între oameni, lepă­da­rea prun­ci­lor din pân­te­cele feme­iești și oameni cău­tând liniș­tea de la un capăt al altuia al pămân­tu­lui, când gra­iu­rile se vor ames­teca ca altă dată în Babi­lon, și sfâr­și­tul va fi aproape. Mol­dova cea fru­moasă și bogată, plină de daruri dum­ne­ze­iești, plină de loca­șuri sfinte, plină de oameni har­nici și cre­din­cioși, va cădea în mâi­nile păgâ­ni­lor și a necre­din­cio­și­lor, iar căde­rea ei va fi mai grea decât căde­rea Con­stan­ti­no­po­lu­lui din vre­mea mări­tu­lui nos­tru domn Ște­fan cel Mare și Sfânt.

Bine­cu­vân­tat a fost pămân­tul Mol­do­vei și neru­și­nată a fost ocara oame­ni­lor, care, prin fap­tele și apu­că­tu­rile lor stri­cate, vor întoarce pe voie­vozi în mor­minte și vor face pe stră­moși să lăcri­meze sub glie, stând cu frun­tea ple­cată în fața Mare­lui Stă­pân Hris­tos pen­tru ruși­nea lăsată de urma­șii lor“.

ortodoxism