Salvarea Civilizaţiei Noastre – Premisele pământene ale Apocalipsei

Apocalipsa biblică (cap.16.1) face referire la pericolul pe care îl prezintă activitatea umană pentru ecosistemul Terra. Descifrînd textul biblic cu ajutorul calculatoarelor prin metoda Similitudinii, am indentificat:

1.Premisele cosmice ale Apocalipsei

2.Premisele pămîntene ale Apocalipsei – Poluarea, sub forma a 7 mari factori poluanţi asemuiţi în textul biblic cu „7 ingeri” de sfîrşit de lume, fiecare factor poate constitui o amplă temă de cercetare şi dezbatere.

Iată aici, 2.Premisele pămîntene ale Apocalipsei.

Dezvoltarea Civilizaţiei Noastre se bazează pe foc şi vibraţii în urma cărora rezultă apă, fum, praf, coloizi şi câmpuri electromagnetice ale căror efecte însumate la scara planetei nu sânt controlabile.

Influienţa rachetelor asemuită de textul biblic cu cel dintîi înger (Apocalipsa cap.16.2)

loading...

Atenţia oamenilor de ştiinţă este de mult atrasă de straturile superioare ale atmosferei care posedă proprietăţi electrice şi unde aerul rarefiat se află în stare încărcată, la presiuni foarte scăzute. Începând de pe la înălţimea de 70 de km în sus se găsesc în mod natural mulţi electroni liberi şi ioni, rămăşiţe încărcate de atomi şi molecule, ceva asemănător cu atmosfera dintr-o veche lampă electronică uriaşă. Compoziţia fizico-chimică naturală a acestor straturi superioare ale atmosferei este influienţată direct de resturile de combustibil ars ale rachetelor care le străbat, prin aceia că modifică local, pe verticală, presiunea aerului superrarefiat crescând numărul de particole pe metru cub care se ciocnesc şi care vin în contact cu radiaţia cosmică. Modificarea compoziţiei fizico-chimice duce la naşterea în acele straturi a unor energii suplimentare ca urmare a ciocnirii particolelor induse prin poluarea de către rachete, energii care se transformă în primul rând în căldură şi în al doilea rând în energie electrostatică suplimentară. Creşterea uşoară a temperaturii în straturile superioare ale atmosferei este transmisă către scoarţa terestră, ridicând încet dar sigur, pe măsura poluării, temperatura globală la nivelul solului. Energia electrostatică suplimentară modifică însă echilibrul relativ dintre sarcinile electrice negative şi pozitive existent în mod natural în straturile superioare ale atmosferei. Modificările electrostatice transmise înspre straturile mai joase ale atmosferei, măresc prin acest fenomen intensitatea descărcărilor electrice în timpul ploilor. Mărirea intensităţii descărcărilor electrice, peste pragul natural, duce la apariţia unor “găuri electrostatice” pe verticală ce se întind pînă la altitudinea aureolelor polare, cu efecte dezastruoase asupra stratului de ozon care este atras în aceste găuri şi apoi se pierde în vidul cosmic.

Soluţii:

a.Renormalizarea rachetelor. Cea mai simplă soluţie ar fi desigur oprirea lansărilor rachetelor de oricefel spre cosmos, lucru imposibil deocamdată datorită nevoii tehnologice de sateliţi şi de cercetare a spaţiului cosmic. Pentru micşorarea influienţelor rachetelor asupra straturilor superioare ale atmosferei propun două soluţii practice la care Dumneavoastră puteţi adăuga şi altele. În primul rînd trebuie emise norme de construcţie a rachetelor şi în funcţie de masa de transport să se realizeze prima treaptă a rachetei astfel ca ea să funcţioneze numai în straturile dense ale atmosferei. După ieşirea din straturile dense ale atmosferei şi pînă la depăşirea straturilor atmosferice superrarefiate din Ionosferă şi în special după depăşirea altitudinii maxime posibile al stratul ionosferic superrarefiat Heavisaide, arderea combustibilului să fie oprită, vehicolul cosmic să străbată spaţiul acesta cu motoarele oprite, numai din inerţie, după care să se iniţializeze a doua treaptă a rachetei, care să asigure transportul pînă la destinaţie a vehicolului cosmic. În al doilea rînd pentru străbaterea straturilor dense ale atmosferei este necesară emiterea unor norme de combustibil de tipul normelor Euro de la combustibilii oentru autoturisme. Dacă deţinătorii de tehnologie spaţială bazată pe rachete sînt responsabili faţă de ecosistemul Terra, ar trebui să iniţializeze imediat, din proprie iniţiativă, studii pentru eleiminarea influienţei negative ale funcţionării motoarelor rachetelor asupra straturilor dense joase, sau superrarefiate de altitudini superioare, ale atmosferei.

b. Înlocuirea rachetelor cu trachete. Dicţionarul limbi romîne sau al limbilor altor popoare nu conţine termenul de trachetă. Tracheta, termen introdus aici ca un neologism al l.române, va fi considerată în viitor ca fiind un vector de tracţiune de forma unui anumit loc geometric, asemănător cu “farfuriile zburătoare”, care funcţionează ca urmare a acţiunii de compunere a forţelor centripete şi centrifuge în timpul desfăşurării unor vîrtejuri rotitoare. Trachetele şi Trapulsia ca principiu de funcţionare nu sînt încă cunoscute pe Terra, dar din decriptarea textului biblic cu ajutorul calculatoarelor vă asigur că alte civilizaţii extraterestre le-au folosit cu succes în cucerirea spaţiului Cosmic. Nu doresc ca descoperirea Trapulsiei să fie o nouă cursă a distanţărilor statale, pe principiul că cel care va realiza primii trapulsori va stăpîni lumea. Doresc ca Omenirea asta prin sistemul energetic nou al Trapulsiei să salveze Civilizaţia Noastră de la pieire cosmică sau de la autodistrugere pămînteană.

2. Influienţa fumului, prafului şi a coloizilor asemuită celui de al doilea inger (Apocalipsa cap.16.3)

Ionosfera Pămîntului este cel mai adesea comparată cu un generator electric uriaş. Producerea curenţilor ionosferici dă o lumină electrică originală în ţinuturile polare, aşa numita aureolă multicoloră. Urmărind formele bizare ale aureolelor polare, se observă căile curenţilor electrici care încep la înălţimea de 100-150km şi ajung chiar la 1000 – 1100km. deasupra scoarţei terestre. Globul terestru împreună cu Ionosfera, poate fi comparat uneori şi cu un enorm condensator sferic în care suprafaţa conducătoare a uscatului sau a apei poluate cu coloizi, serveşte drept una dintre armăturile condensatorului cosmic de care este legat omul, Ionosfera drept cea de a doua armătură, iar ca dielectric foloseşte straturile atmosferice, de altitudini egale cu lungimile de undă ale biocîmpului uman cuprinse în general între 100 şi 400 de km. Între aceste armături se formează un imens cîmp electric în care a apărut şi s-a dezvoltat viaţa, în care trăim noi. Activitatea tehnologică a Civilizaţiei Noastre, duce la emisia unei cantităţi mari de particole în atmosferă care dezechilibrează constanta dielectrică naturală a izolatorului atmosferic. Norii rezultaţi din evapoarrea apei poluate cu coloizi ca un component local al izolatorului atmosferic, se încarcă electric suplimentar acaparând şi particolele de fum şi praf ionizat. Acest fenomen duce la un dezechilibru electric al atmosferei din ce în ce mai accentuat, cu fenomene meteorologice imprevizibile, cu furtuni ce degenerează în tornade şi uragane dar şi cu descărcări electrice de mare intensitate din cauza electricităţii electrostatice care însoţeşte particolele poluante.

Soluţii:

La ora actuală sînt reglementate multe norme antipoluare, cel mai adesea cînd ne referim la poluare avem în vedere emisiile de fum, praf şi coloizi, norme care se respectă sau nu. Numai emisia cantitativă ca atare în atmosferă a fumului şi prafului sau al coloizilor în apă poate fi calculată şi reglementată prin norme antipoluare. Principala problemă al acestui tip de poluare care nu poate fi stabilită şi respectată deocamdată prin norme este factorul însoţitor, electricitatea electrostatică sau poluarea electrostatică. Nu cunosc în lume că ar fi impuse norme în acest scop, nu am văzut încă lîngă coşurile de fabrică funcţionînd electroscoape care să măsoare valoarea columbiană a acestui agent poluant emis în atmosferă. Propunerea mea este aceia de a fi studiată poluarea electrostatică însoţitoare introdusă în atmosferă de către fum, şi de către coloizi în apă şi eleborarea în baza acestui studiu a unor norme şi tehnologii de reducere pînă sub valoarea pragului critic al poluării electrostatice.

3.Influienţa câmpurilor electromagnetice artificiale, al treilea înger (Apocalipsa cap.16.4,5,6,7)

În Ionosferă, la diferite înălţimi, s-au descoperit straturi mai deosebite, care reflectă puternic undele radio dar care reţin şi radiaţia cosmică să nu ajungă pe scoarţa terestră. Aceste straturi se află la înălţimile de 70 pînă la 400km şi sînt puternic şi direct influienţate de dezvoltarea necontrolată a cîmpurile electromagnetice datorate telecomunicaţiilor şi mai ales a telefoniei mobile, prin aceea că duc la mărirea energiei electromagnetice reflectată natural spre pământ. Poluarea cu cîmpuri electromagnetice induce în straturile atmosferice superioare şi un lucru mecanic suplimentar datorită undelor electromagnetice de foarte înaltă frecvenţă care ajung la sateliţii de telecomunicaţii şi care apoi sânt reflectate spre pământ. Energia suplimentară sumată la nivel planetei indusă prin acest fenomen în straturile superioare ale atmosferei este din ce în ce mai mare şi capătă un caracter dominant printre ceilalţi factori poluanţi. Apare o caracteristică electromagnetică de ansamblu a atmosferei care favorizează, dincolo de anumite valori critice, intrarea ei în rezonanţă cu vânturile magnetice galactice care străbat sistemul Solar şi inclusiv scoarţa terestră, a vînturilor solare proprii ajunse în vecinătatea Pămîntului, fenomene care provoacă marile dezechilibre climaterice pe care deja le simţim, vânturi magnetice care pot absorbi în vidul cosmic cantităţi mari de aer “magnetizat”, cel mai adesea cantităţi mari de Ozon care se pierd în spaţiul sideral, cu efecte imprevizibile pentru viitorul vieţii pa Terra.

Soluţii:

Soluţiile în cazul acestui tip de poluare ar fi simple: oprirea emisiilor de cîmpuri electromagnetice în spaţiu şi împachetarea echivalentelor lor de transmisie numai prin cabluri de conducţie informaţională, lucru imposibil ţinînd seama de actualul nivel de dezvoltare al Civilizaţiei noastre. Pentru găsirea soluţiilor practice ar trebui iniţiat un studiu de ansamblu al atmosferei terestre şi a determina gradul de suportabilitate electromagnetică şi pragul critic al valorii acesatui tip de poluare. O dată stabilită valoarea pragului critic se pot lua măsuri de reducere a agenţilor poluanţi şi repartizarea unor cote de cîmpuri electromagnetice statale peste care să nu se mai emită autorizaţii de funcţionare radio, televiziune, telemobile, etc.

4. Influienţa vibraţiilor, al patrulea înger în ordinea dezastrelor (Apocalipsa cap.16.8,9)

Un alt factor de bază, de fapt cel care a determinat adaptarea vieţii pe Pămînt şi în ultimă instanţă a omului, este magnetismul terestru. Noi locuim pe un magnet uriaş constituit de globul terestru. Ca orice magnet, are doi poli şi linii de forţă pe care nu le simţim, nu le conştientizăm. Polul magnetic pentru emisfera Nordică se află în peninsula Bootia (lîngă ţărmul Canadei), la peste 100km de polul geografic. Polul Sud este situat în Antartica. Pe scoarţa terestră, urmare a activităţii umane, au apărut vibratori încastraţi cum ar fi totalitatea utilajelor, vibratori mobili cum ar fi vehicolele de orice fel de pe străzi şi autostrăzi, dar şi un alt fel de vibratori, bazaţi pe reacţie, bunăoară avioanele iar pentru cucerirea Cosmosului sânt utilizate rachetele care dezvoltă forţe de împingere uriaşe. Oricât de bine ar fi echilibrat Pământul pe orbită, la nivelul scoarţei terestre, unde funcţionează utilajele încastrate sau mobile şi de unde decolează avioanele sau se lansează rachetele, energia vibraţiilor este absorbită şi înmagazinată, influienţând chiar poziţia axei magnetice faţă de axa geografică prin aceia că intră în rezonanţă cu acţiunea forţelor atracţiei universale care are tendinţa de a torsiona spaţiul. Vibraţiile sumate înspre interiorul pământului duc şi la apariţia unor fenomene geologice imprevizibile cum ar fi cutremurele de mari intensităţi însoţite de valuri de apă uriaşe.

Soluţii:

Nu este posibilă la ora actuală reducerea substanţială a vibratorilor artificiali decît o dată cu epuizarea combustibilor fosili, lucru nedorit şi care ar aduce Civilizaţia Noastră din acel moment la un fel de primitivism imobil, după care în timp am ajunge amintiri istorice la fel ca vechile civilizaţii. Şi totuşi, ca o primă soluţie ar fi încurajarea transportului în comun care să fie mai ieftin şi mai plăcut decît transportul individual. Aici un rol important ar avea factorul de socializare umană care să depăşească conştient pragul de comoditate şi individualitate actual. A doua soluţie ar fi realizarea trapulsorilor ca motoare asincrone verticale electrofluidice, nepoluante, fără consum de combustibili fosili, cu funcţionare relativă nevibratoare pe autostrăzi cu covor de rulaj electromagnetic. Trebuie să credem într-un asemenea viitor dacă ne unim forţele şi scăpăm de pericolul cosmic din anul 2033!

5. Creşterea demografică asemuită cu cel de al cincilea înger (Apocalipsa cap16.10,11).

Ipoteza Micu, o ipoteză ca multe altele, arată că omul este prin similitudine un aparat de emisie-recepţie prin intermediul pielii cu rol de antenă, a unor câmpuri electromagnetice produse instantaneu de constantele bioelectrice ale propriului corp (biocâmpul uman de fapt). Lungimile de undă ale biocîmpurilor sînt foarte mari, cuprinse între 70 şi 500km, undele sînt absorbite şi apoi reflectate spre pământ de către stratul atmosferic Heavisaide. Constantele bioelectrice prin similitudine sînt date de circuitul Rezistenţă-Condensator al masei biologice, care dă constanta de timp şi de către tensiunea electrică de ordinul milivolţilor rezulttată în urma diviziunii celulare şi care alimentează circuitul propriu Rezistenţă-Condensator. Nimeni încă pe pământ nu a calculat ce înseamnă mărirea necontrolată a numărului acestor staţii de emisie-recepţie (adecă a miliardelor de oameni de pe pămînt), ce influienţă electromagnetică ancestrală pot avea asupra ecosistemului Terra, când în mod nomal, fără a provoca dezechilibre electromagnetice, pot funcţiona instantaneu maxim 666 milioane de asemenea staţii (numărul fiarei din textul biblic), astăzi numărul lor fiind de cîteva ori mai mare.

Soluţii:

Vin şi aici şi spun că cel mai simplu ar fi să reducem staţiile de emisie denumite în acest contest oameni, dar nu se poate pentrucă vărsarea sîngelui pe pămînt induce o tensiune electromagnetică suplimentară care provoacă cîmpuri electromagnetice biologice rebele cu efecte necontrolabile asupra psihicului uman, sau mai simplu, păcate care aduc crime, blesteme şi ilegalitatea, cum vreţi dumneavoastră să acceptaţi. Desigur pentru viitor o soluţie educativă ar fi pleningul familial, încurajarea lui prin oferirea de către stat a unor gratuităţi informaţionale sau pecuniare. Soluţia educativă de viitor este posibilă numai împreună cu o soluţie dogmatică: conceptele religioase dealungul vremurilor şi-au făcut datoria şi au asigurat cadrul moral în care specia umană a ajuns astăzi la 6,6 miliarde de indivizi pe care îi suportă ecosistemul Terra. Intervenţia violentă a dogmelor în politica demografică a omenirii dăunează astăzi Pămîntului, deşi au avut rolul istoric de păstrătoare a moralei reproducerii speciei umane. Cred că este nevoie de înţelegere şi binecuvîntare de către religiile lumii a posibilităţilor de suportabilitate a ecosistemului Terra şi încurajarea pleniningului familial ca un prim factor de echilibru.

Din alt punct de vedere, al tensiunii bioelectrice care alimentează circuitul rezistenţă-condensator care prin similitudine este Omul, tensiunea este produsă în timpul diviziunii celulare, consumatoare în ultimă instanţă de hrană şi elemente ale confortului.

Ţinînd seama de acest consum individual, vă prezint un breviar de calcul pentru România iar dumneavoastră, după statistici, veţi constata singuri unde ne situăm pe o scară mondială a bunăstării şi ce ar trebui făcut. Calculul poate fi extins şi asupra populaţiei oricărei ţări sau asupra întregii omeniri.

Date iniţiale:

– Romînia are rotunjit 22.000.000 circuite biologice RxC sau prin similitudine locuitori în ţară şi afară.

– un circuit echivalent RxC sau un om cu alte cuvinte are o nevoie zilnică de 3 kg. de necisităţi standard. Necisitatea standard este compusă din cantitatea de combustibil biologic, respectiv din cantitstea de mîncare şi utilităţi pentru preparare ei, cheltuieli de mediu, cheltuielile cu educaţia, îmbrăcămintea, în general cu asigurarea unei dotări minime de supravieţuire decentă a unui individ.

– valoarea unui kilogram de necesităţi standard este în medie de 5 dolari USA, indiferent de locul unde se consumă pe glob.

Calcul cantitativ şi valoric pentru un individ

Necesar zilnic:

1 x 3kg = 3kg necisităţi, cantitativ

3kg x 5$/kg = 15 $ necesităţi, valoric

Necesar lunar

3kg x 30zile = 90 kg, cantitativ

90kg x5$/kg = 450$, valoric

Necesar anual

3kg/zi x 365 zile = 1095 kg/an, cantitativ

1095kg/an x 5$ = 5475$/an, valoric.

Calculul pentru un individ din cei 22 de milioane nu ţine seama că acel individ trăieşte în România sau într-o altă ţară. Vrem să admitem sau nu, prin competivitate aceasta este cifra medie anuală care caracterizează consumul necesar cantitativ şi valoric al unui om care trăieşte astăzi pe Terra ori şi noi trăim aici. Pentru calculul necesarului cantitativ şi calitativ mediu a unei populaţii de 22 de milioane nu trebuie decît să înmulţim cifrele consumului individual cu numărul populaţiei şi vom avea cifre reale de referinţă a consumului necesar, astfel:

Necesar global pentru 22 milioane de locuitori:

1095kg/an x 22milioane = 24.009.000.000kg consum anual de necesitţi (24 miliarde de kg anual)!

24.009.000.000kg x 5$ = 120.004.500.000$ USA, consum valoric annual (120 miliarde de dolari annual).

Vă rugăm să comparaţi acest consum mediu normat cu oricefel de alte date statistice şi să trageţi Dumneavoastră concluziile care se pot trage, pentrucă realitatea nevoii anuale de un consum cantitativ de cca 24 de miliarde de kg în ţară este reală şi majoritar ar trebui produsă în ţară şi nu importată. La costul valoric normat de 120 de miliarde de dolari cît consumă anual o populaţie de 22 de milioane, credem noi că nimeni pe Terra sau în Galaxie nu te poate ţine fără să produci intern majoritar produsul consumabil sau echivalentul lui la schimb pe piaţa internaţională.

6.Poluarea politică, al şaselea înger (sau „Curva cea mare”, vezi şi Apocalipsa cap.17.1,2, etc.), (Apocalipsa cap.16.12.13.14.15.16)

În descifrarea textului biblic şi asemănarea lui cu realităţi ale zilelor noastre, am ajuns la concluzia că interesul economic şi politic de a oferi o repartizare corectă şi proporţională a produsului intern brut pe cap de locuitor este scăzut. În această repartizare există mari diferenţe determinate, de aplicarea în soocietatea umană a teoriei darwiniste după care “peştele mare înghite peştele mic sau a supravieţuirii celui mai puternic”, lucru care duce inevitabil la contradicţii sociale şi revolte interne, la războaie şi la apariţia terorismului şi a anarhiei cu forma ei militară neomigraţia populaţiilor ca armă de dezordine în masă criptată de textul biblic cu invazia lăcustelor .

apocalipsa - Salvarea Civilizaţiei Noastre - Premisele pământene ale Apocalipsei

Se poate lua în calcul chiar un cataclism nuclear provocat sau nu de terorişti, provocat sau nu de state sau cine ştie, poate de accidente, poluare asupra căruia nu voi insista pentrucă sînt bine cunoscute diversele scenarii politice care desbină şi stăpînesc popoarele în numele cine ştie a cărei teorii sau economii, ameninţînd cu războaie din ce în ce mai sofisticate.

Soluţii:

Este foarte greu de emis soluţii de valoare atunci cînd economicul determină politicul naţional, transnaţional sau internaţional, pentrucă vedeţi Dumneavoastră, depinde de care parte priveşti lucrurile într-un conflict determinat biblic de “ochiul dracului” sau social de “bani”. Bine ar fi ca să se poată realiza o societate ideală, în care toată lumea să muncească, să rîdă sau să plîngă de prea mult bine, dar oare s-a proiectat o asemenea societate, în afara comunismului care vedem bine cum a sfîrşit?

7. Efectul global, al şaptele înger şi probabill şi îngerul de final de lume (Apocalipsa cap.16.17,18,19,20,2),

Particularizînd şi mai mult problemele atmosferei şi a ecosistemului vom alege şi nu întîmplător stratul atmosferic HEAVISAID. Stratul Heavisaid, ca o cupolă deasupra pământului (cerul), aparţine Ionosferei şi este un strat atmosferic de altitudini variabile în ciclul zi-noapte, de la 100km dimineaţa la ora 3 la cca. 400km după masă la ora 15. În acest strat presiunea atmosferică este relativ foarte mică, cuprinsă aproximativ între 0,0002 pînă la 0,00009 mmHg. Temperatura acestui strat variază aproximativ între -10 grade Celsius şi +85 de grade Celsius. În general, acest strat este compus din azot molecular, dar în el se mai găseşte şi o mare parte a radiaţiei Cosmice, particole alfa, beta, radiaţii X, resturi de atomi, electroni etc. Stratul Heavisaide în general, poate fi considerat scutul protector al vieţii, în el reţinîndu-se o mare parte din radiaţiile luminii care ajunse pe Pămînt ar distruge viaţa. Dar acest strat mai reflectă şi undele radio, permiţînd doar anumitor frecvenţe foarte înalte, să îl străbată spre sau dinspre Cosmos. Prin forma fizică de “cer”, de “cupolă” deasupra pământului sau de “lentilă cerească”, în condiţii nepoluante asigură o protecţie termică, electromagnetică şi radiantă propice unui ecosistem normal, în care trăim şi poluăm noi. Sumarea factorilor poluanţi enumeraţi mai sus duce la deteriorarea compoziţiei stratului atmosferic Heaviside şi o dată cu aceasta la accentuarea “efectului de seră”, punând în pericol chiar dezvoltarea pe mai departe a Omenirii. Şi mai este ceva: epuizarea surselor energetice fosile pentru care Omenirea nu a descoperit variante de înlocuire satisfăcătoare.

Soluţii:

Realizarea unei reconcilieri între curentele filozofice de sorginte idealistă cu realităţile lor conceptuale dogmatice şi curentele de sorginte materialistă cu realităţile lor conceptuale ştiinţifice, pentru a permite Civilizaţiei Noastre să inventarieze adevăratele pericole morale sau tehnice distructive care o urmăresc din Ceruri sau de pe Pământ şi a le preîntîmpina efectele, aşa cum spune Biblia sau aşa cum constată Ştiinţa.

Autor: ing.Ioan Micu

loading...

S-ar putea să-ți mai placă și Mai multe de la același autor

Lasă un răspuns